ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120., cégjegyzékszám: 01-09-712849, adószám: 12976391-2-43, képviseli: Marián Andor ügyvezető) mint a Bookly Junior Állatvilág program szolgáltatója (a továbbiakban: „Szolgáltató”) jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Szolgáltató az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

 

Cégnév: Suvet Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.

Cégjegyzékszám: 01-09-712849

Adószám: 12976391-2-43

Képviselő neve: Marián Andor ügyvezető

E-mail: info@suvet.hu

Telefon: 06 1 2350298

Weboldal: www.suvet.hu, www.bookly.hu 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató a Rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen a Bookly Junior Állatvilág program (a továbbiakban: „Program”) regisztrálói, mint adatkezeléssel érintettek vonatkozásában; megfelelő tájékoztatást adjon az érintett részére az adatainak kezeléséről, az azzal kapcsolatos jogairól.

A tájékoztató az alábbi jogszabályok alapján készült:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete, amelynek hatályos szövege az alábbi linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amelynek hatályos szövege az alábbi linken érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A Szolgáltató az érintett adatait abból a célból kezeli, hogy az érintettnek a Programban történő részvétele során a megrendeléseket teljesíteni tudja, a küldemények megfelelő szállítását biztosítsa.

A Szolgáltató személyes adatokat kizárólag a Rendeletben rögzített jogalap alapján kezelhet. Jelen adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Szolgáltató az érintett következő személyes adatait kezeli a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott adatkezelési célból:

 • érintett neve,
 • érintett postai, számlázási címe,
 • érintett bankszámla adatai,
 • érintett e-mail címe,
 • érintett telefonszáma.

V. AZ ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint a Szolgáltató (adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező) munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében.

Ezen kívül a személyes adatokat megismerhetik:

– a Szolgáltató részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek a Szolgáltató által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben;

– az érintett és a Szolgáltató között folyamatban levő jogvita esetén a Szolgáltató által igénybe vett követeléskezelő cég, illetve ügyvédi iroda.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok körében az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintett személyes adatait:

 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137)
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Amennyiben az érintett a Programban való részvétellel kapcsolatos fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 60. napon sem teljesítette, úgy a Szolgáltató a tartozással kapcsolatban a Credit Controll Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-562111) követeléskezelő céget, illetve ügyvédi iroda közreműködését veszi igénybe, ebben az esetben az érintettnek a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai az adatkezeléshez szükséges célból és ideig kerül átadásra harmadik fél részére.

Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.

 

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintett által megadott személyes adatokat a Szolgáltató a Programban való részvétel időtartama alatt, illetve a Programmal összefüggő megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó jogos igények teljesítéséig kezeli, azzal, hogy jogvitás ügy felmerülése esetén legalább a szerződés megszűnésétől számított 5 évig vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig terjedhet az adatkezelés időtartama.

A jelen pontban meghatározott időtartam elteltét követően a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül – technikai okokból fakadóan – legkésőbb 30 napon belül törli az érintett személyes adatait.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

VII.1. Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt;
 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz;
 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
 5. az adathordozhatósághoz;
 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik;
 7. arra, hogy mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást;
 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez;
 9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
 10. az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
 11. az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

 

VII.2. Az érintett egyes jogai tekintetében a Szolgáltató az alábbi részletes, általános tájékoztatást adja:

Tájékoztatáshoz való jog

A Rendelet 13.-14 cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról az alábbiak szerint:

A rendelkezésre bocsátandó információk:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

A rendelkezésre bocsátandó kiegészítő információk:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az érintett hozzájárulása esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az érintett hozzáférési joga

A Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, amely alapján az adatkezelő kérelmére  a későbbiekben bármikor tájékoztatja, azzal összefüggésben, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Személyes adatkezelés esetén, az adatkezelő a következő információkhoz való hozzáférést biztosítja:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A hozzáférés során a személyes adatok másolata kerül rendelkezésre bocsátásra az érintett részére, azzal, hogy amennyiben az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, úgy az szintén elektronikus formátumban kerül rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az adatkezelő a kért másolatokért adott esetben (adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű) díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

A Rendelet 16. cikke alapján az érintett jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Rendelet 17. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatát, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelő által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelő az érintett törlési kérelmét akkor nem teljesíti, amennyiben további adatkezelés szükséges az alábbi okok fennállása miatt:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Rendelet 18. cikke alapján az érintett jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő csak

a) az érintett hozzájárulásával,

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Rendelet 19. cikke alapján az adatkezelő köteles az érintettet értesíteni valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az alábbiak szerint:

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat (a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti) valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendelet 20. cikke alapján – az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik – az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára. Az érintett ezen joga alapján az érintettre vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, továbbá jogosult arra, hogy – ha az technikailag megvalósítható – kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását, azzal, hogy ez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

A Rendelet 21. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az adatkezelőnél, amennyiben a személyes adatai kezelésének az adatkezelő jogos érdeke a jogalapja.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

A Rendelet 7. cikke (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatinak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

A Rendelet 22. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó (olyan uniós vagy tagállami) jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A Rendelet 77. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül –, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400;  

Fax: +36 (1) 391-1410  

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az érintettet mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy (a Rendelet 78. cikk alapján) jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Rendelet 78. cikke alapján az érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra 

– a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

– ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet (a Rendelet 77. cikke alapján) benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Rendelet 79. cikke alapján az érintett jogosult az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Hatáskör: A per elbírálására a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Illetékesség: Fővárosi Törvényszék (azzal, hogy a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.)

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek/

Korlátozások

Az érintett fentiekben ismertetett jogait az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;
 2. honvédelem;
 3. közbiztonság;
 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

 VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

A Szolgáltató elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Szolgáltató főszabály szerint díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 5000,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Szolgáltatót terheli.

Ha a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


 

MARKETING ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120., cégjegyzékszám: 01-09-712849, adószám: 12976391-2-43, képviseli: Marián Andor ügyvezető) mint a Bookly Junior Állatvilág program szolgáltatója (a továbbiakban: „Szolgáltató”) jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Szolgáltató az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

 

Cégnév: Suvet Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.

Cégjegyzékszám: 01-09-712849

Adószám: 12976391-2-43

Képviselő neve: Marián Andor ügyvezető

E-mail: info@suvet.hu

Telefon: 06 1 2350298

Weboldal: www.suvet.hu, www.bookly.hu 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató a Rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen a Bookly Junior Állatvilág program (a továbbiakban: „Program”) marketing célú megkereséshez hozzájáruló regisztrálói, mint adatkezeléssel érintettek vonatkozásában; megfelelő tájékoztatást adjon az érintett részére az adatainak kezeléséről, az azzal kapcsolatos jogairól.

A tájékoztató az alábbi jogszabályok alapján készült:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete, amelynek hatályos szövege az alábbi linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amelynek hatályos szövege az alábbi linken érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A Szolgáltató az érintett adatait abból a célból kezeli, hogy az érintettnek hozzájárulása esetén a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, a Szolgáltató által tervezett programokkal kapcsolatos marketing célú megkeresést küldjön elektronikus úton az érintett e-mail címére, vagy postai úton az értintett postacímére, illetve telefonon az érintett által megadott telefonszámon keresztül.

A Szolgáltató személyes adatokat kizárólag a Rendeletben rögzített jogalap alapján kezelhet. Jelen adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkéntes hozzájárulás.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Szolgáltató az érintett következő személyes adatait kezeli a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott adatkezelési célból:

 • érintett neve,
 • érintett postai, számlázási címe,
 • érintett e-mail címe,
 • érintett telefonszáma.

V. AZ ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint a Szolgáltató (adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező) munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében.

Ezen kívül a személyes adatokat megismerhetik:

– a Szolgáltató részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek a Szolgáltató által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben;

– az érintett és a Szolgáltató között folyamatban levő jogvita esetén a Szolgáltató jogi képviselője.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok körében az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintett személyes adatait:

 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137)
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.

 

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintett által megadott személyes adatokat a Szolgáltató a marketing célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az érintettnek a Szolgáltatónál történt utolsó regisztrációja lemondását követő 2 évig, illetve a Programmal összefüggő megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó jogos igények teljesítéséig kezeli, azzal, hogy jogvitás ügy felmerülése esetén legalább a szerződés megszűnésétől számított 5 évig vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig terjedhet az adatkezelés időtartama.

A jelen pontban meghatározott időtartam elteltét követően a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül – technikai okokból fakadóan – legkésőbb 30 napon belül törli az érintett személyes adatait.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

VII.1. Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt;
 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz;
 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
 5. az adathordozhatósághoz;
 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik;
 7. arra, hogy mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást;
 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez;
 9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
 10. az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
 11. az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

 

VII.2. Az érintett egyes jogai tekintetében a Szolgáltató az alábbi részletes, általános tájékoztatást adja:

Tájékoztatáshoz való jog

A Rendelet 13.-14 cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról az alábbiak szerint:

A rendelkezésre bocsátandó információk:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

A rendelkezésre bocsátandó kiegészítő információk:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az érintett hozzájárulása esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az érintett hozzáférési joga

A Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, amely alapján az adatkezelő kérelmére  a későbbiekben bármikor tájékoztatja, azzal összefüggésben, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Személyes adatkezelés esetén, az adatkezelő a következő információkhoz való hozzáférést biztosítja:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A hozzáférés során a személyes adatok másolata kerül rendelkezésre bocsátásra az érintett részére, azzal, hogy amennyiben az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, úgy az szintén elektronikus formátumban kerül rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az adatkezelő a kért másolatokért adott esetben (adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű) díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

A Rendelet 16. cikke alapján az érintett jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Rendelet 17. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatát, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelő által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelő az érintett törlési kérelmét akkor nem teljesíti, amennyiben további adatkezelés szükséges az alábbi okok fennállása miatt:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Rendelet 18. cikke alapján az érintett jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő csak

a) az érintett hozzájárulásával,

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Rendelet 19. cikke alapján az adatkezelő köteles az érintettet értesíteni valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az alábbiak szerint:

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat (a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti) valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendelet 20. cikke alapján – az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik – az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára. Az érintett ezen joga alapján az érintettre vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, továbbá jogosult arra, hogy – ha az technikailag megvalósítható – kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását, azzal, hogy ez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

A Rendelet 21. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az adatkezelőnél, amennyiben a személyes adatai kezelésének az adatkezelő jogos érdeke a jogalapja.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

A Rendelet 7. cikke (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatinak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

A Rendelet 22. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó (olyan uniós vagy tagállami) jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A Rendelet 77. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül –, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400;  

Fax: +36 (1) 391-1410  

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az érintettet mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy (a Rendelet 78. cikk alapján) jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Rendelet 78. cikke alapján az érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra 

– a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

– ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet (a Rendelet 77. cikke alapján) benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Rendelet 79. cikke alapján az érintett jogosult az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Hatáskör: A per elbírálására a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Illetékesség: Fővárosi Törvényszék (azzal, hogy a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.)

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek/

Korlátozások

Az érintett fentiekben ismertetett jogait az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;
 2. honvédelem;
 3. közbiztonság;
 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

 VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

A Szolgáltató elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Szolgáltató főszabály szerint díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 5000,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Szolgáltatót terheli.

Ha a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.