Általános szerződési feltételek

 

  1. Általános feltételek

 

1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120., cégjegyzékszám: 01-09-712849, adószám: 12976391-2-43, képviseli: Marián Andor ügyvezető) mint a Bookly könyvklub program szolgáltatója (a továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint a Bookly könyvklub program regisztrálói (a továbbiakban: „Regisztráló”, illetve „Regisztrálók”) között a Bookly könyvklub program (továbbiakban: „Bookly Program”, illetve „Program”) szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó. 

 

1.2. A jelen ÁSZF-ben megfogalmazott feltételek általánosan érvényesek, ettől eltérő feltételek nem alkalmazhatóak, kivéve, ha erről a felek eseti szerződésben eltérően rendelkeztek.

 

2. A szerződés létrejötte

 

2.1. A felek közötti szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Regisztráló a jelen ÁSZF-et elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el. Jelen ÁSZF a www.bookly.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) előzetesen megismerhető, a Regisztráló a regisztrálással kifejezetten elfogadja, hogy az ÁSZF kizárólag a Honlapon áll rendelkezésére, illetve azt a Honlapról saját célra letöltheti.

 

2.2. A felek között a szerződés létrejöhet a Honlapon keresztül, valamint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő egyéb eszköz (telefon, e-mail) útján történő regisztrálással, jelen ÁSZF a felek közötti szerződés részévé válik az alábbiak szerint:

(i) a Honlapon keresztül történő szerződéskötés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat elfogadásának érdekében elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével;

(ii) telefonon keresztül történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató, illetve az annak megbízásából eljáró United Call Centers Kft. munkatársával folytatott rögzített telefonbeszélgetés során tett elfogadó nyilatkozattal;

(iii) e-mailen keresztül történő szerződéskötés esetén – figyelemmel arra, hogy a Regisztráló a Honlapon a regisztráció érdekében megadott e-mail címre (a Honlapon közvetlenül az e-mail cím mellett szereplő tájékoztatásra is tekintettel), az ÁSZF előzetes megismerését követően és annak elfogadásával küldi el a regisztrációját – a Regisztráló részére a regisztráció visszaigazolásban küldött e-mail üzenet törzsszövegében az ÁSZF internetes elérhetőségére mutató hiperhivatkozásnak a Regisztráló által megadott e-mail címére történő megküldésével.

 

2.3. A Regisztráló köteles a regisztráció során a valós személyes adatait megadni. Amennyiben a Regisztráló személyes adataiban a regisztrációt követően változás áll be, a Regisztráló köteles arról a Szolgáltatót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a Regisztráló e kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből eredő többletköltségek a Regisztrálót terhelik.

 

2.4. A Szolgáltató a Bookly Junior Állatvilág Programban való részvételre korlátozott számban, legfeljebb összesen 2000 Regisztrálótól fogad el regisztrációt. A regisztrációra kizárólag a Szolgáltató által előzetesen meghatározott, a jelen ÁSZF 3.1. pontja szerinti könyvcsomagjai közül az elsőnek, illetve opcionálisan – a Regisztrálók számától függően – a második, illetőleg a harmadik könyvcsomag tervezett megjelenésének időpontját megelőzően van lehetőség. A Szolgáltató, amennyiben a Regisztrálók száma a jelen pontban meghatározott maximális számot eléri, úgy az azt követően beérkező regisztrációs kérelmek tekintetében – korlátozott számban, a kérelmek beérkezésének sorrendjében – ún. várólistára helyezést jogosult felajánlani, melyről az érintetteket weboldalán, telefonon keresztül vagy e-mail útján tájékoztatja. A várólistára feliratkozó számára a Bookly Programra való regisztrálásra akkor nyílik lehetőség, ha a Regisztrálók aktuális száma ezt lehetővé teszi, és a Szolgáltató arról külön értesíti. A Szolgáltató fenntartja magának jogot arra, hogy a regisztrációs kérelmek befogadását a Regisztrálók maximális számának elérése, illetve a várólistára feliratkozók számára figyelemmel mellőzze.

 

2.5. A Programra 2020. december 31. napja után már nem lehet regisztrálni, de korlátozott mértékben, a készlet erejéig az egyes, már megjelent és esetlegesen Szolgáltatónál még elérhető könyvcsomagok, illetve könyvek utánrendelés keretében megrendelhetők a Szolgáltatótól. Utánrendelés esetén a Szolgáltató a megrendelt küldeményt annak megfizetett díja jóváírását követő 15 napon belül postázza.

 

2.6. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit – a Honlapon történő előzetes tájékoztatás mellett – a jövőre nézve egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítások kizárólag a Honlapon kerülnek közzétételre és azok a Regisztrálóval szemben a módosítások hatálybalépését követően megküldött első csomag átvételével válnak hatályossá.

 

3. A szolgáltatás tartalma és tárgya

 

3.1. A Szolgáltató a Regisztrálók részére a Bookly Junior Állatvilág Programban való részvétel lehetőségét biztosítja. A Program egy 7-9 éves gyerekeknek szóló ismeretterjesztő sorozat, melynek keretében a Regisztrálók a Szolgáltatótól a Földdel és a Föld élővilágával, mint fő témájával foglalkozó könyvekből összeállított válogatást rendelnek meg. A Program könyvválogatásai havi rendszerességgel kiküldött könyvcsomagokból állnak, melyeket a Szolgáltató a partnereinek kiadásában megjelent, vagy csak később megjelenésre kerülő könyveiből állított össze. A Szolgáltató a Regisztrálók részére egyes, a Szolgáltató által előre meghatározott könyvcsomagok mellé a könyvek témájához kapcsolódó játék vagy könyv ajándékot is küld.

 

3.2. A Szolgáltató a Bookly Programban résztvevők számára a könyvcsomagokban található könyvek és ajándékok engedmények nélküli kiskereskedelmi (fogyasztói) áron történő megvásárlása és a kapcsolódó szolgáltatások együttes költségéhez képest – a jelen ÁSZF 4. pontjában részletezett díjszabás alkalmazásával – kedvezményt biztosít. A Szolgáltató a Bookly Programot 2020. szeptember elejétől 2021. novemberig tervezett időtartam alatt nyújtja a Regisztrálók számára azzal, hogy a Szolgáltató a könyvcsomag küldemények kiküldési ütemezésének változásából fakadó lemaradással érintett Regisztrálóknak a Programban utoljára 2022. februárban küld könyvcsomag küldeményt. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a könyvcsomag küldemények előzetesen jelzett sorrendjét, illetve a Bookly Program tervezett időtartamát, vagy az egyes könyvcsomagok sorrendjét bármikor megváltoztassa, a Szolgáltató jogosult a Programot egyoldalú döntése szerint megszüntetni. A Szolgáltató a Program időtartamának módosításáról, illetve a Program megszüntetésének időpontjáról a Honlapon tájékoztatja a Regisztrálókat. A Szolgáltató a Programra Regisztrálók részére minden hónapban egy könyvcsomag küldeményt küld, így – a regisztráció időpontjától, illetőleg a Program időtartamától függően – a Program teljes ideje alatt összesen 15 könyvcsomag megküldésére kerül sor jelen ÁSZF 3.3. pontjában rögzített tematika szerint.

 

3.3. A Bookly Program első és utolsó könyvcsomagja általánosabb, áttekintő jellegű könyveket tartalmaz a Program fő témájával összefüggésben, a kezdő és záró könyvcsomag között a következő témák kapnak helyet: a Föld, evolúció, dinoszauruszok, óceánok (2 rész), esőerdők, rovarok, madarak, lovak, emberek. Ezeken túlmenően három további ún. „olvasó” könyvcsomag is szerepel a Programban, amelyek a fő témához közvetve kapcsolódó szépirodalmi műveket tartalmaz.

 

3.4. A Bookly Junior Állatvilág Program két változatban érhető el a Regisztrálók számára. A jelen ÁSZF 3.1.-3.3. pontjaiban részletezett, ún. Program helyett lehetőség van az ún. Bookly Junior Állatvilág Plusz Programra is regisztrálni, melynek keretében a Szolgáltató a könyvcsomagokat úgy állítja össze, hogy azokban a Bookly Junior Állatvilág Programban foglaltakhoz képest – a Bookly Junior Állatvilág Plusz Program teljes ideje alatt – minden esetben több könyvet tartalmazó csomagokat küld, és azok mellé a Bookly Junior Állatvilág Program esetében biztosított legfeljebb 4 ajándék játék vagy könyv helyett legfeljebb 5 ajándékot küld meg a Bookly Junior Állatvilág Plusz Program Regisztrálói részére.

 

4. Díj és fizetési feltételek

 

4.1. A jelen ÁSZF 3. pontjában részletezett könyvcsomagok küldeményenként fizetendő díja (a továbbiakban: „Díj”)

(i) Bookly Junior Állatvilág Program esetén 4.990,- forint,

(ii) Bookly Junior Állatvilág Plusz Program esetén 6.990,- forint.

 

4.2. A Díj magába foglalja a könyvcsomag szállításának és csomagolásának költségeit, kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényes, és tartalmazza az általános forgalmi adó összegét. Magyarország területén kívüli szállítás igény esetén a regisztráció kizárólag a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein kezdeményezhető, és a kézbesítés helyétől függően meghatározott mértékű külön szállítási díj felszámítása mellett lehetséges. Ebben az esetben a Regisztráló a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 4. pontjában rögzítettektől eltérő díjszabással, illetve a választható fizetési módokkal, azok esetleges felmerülő többletköltségével kapcsolatos tájékoztatása alapján, az egyedi feltételek kifejezett elfogadása esetén jogosult a Programban való részvételre. 

 

4.3. A Regisztráló díjfizetési kötelezettségének – az utánrendelés jelen ÁSZF 2.5. pontjában ismertetett esetét kivéve – minden esetben utólag, az adott könyvcsomag átvételét követő 14 napon belül köteles szerződésszerűen eleget tenni. A Regisztráló számára a Díj megfizetésére a jelen ÁSZF 4.4. pontjában felsorolt fizetési mód bármelyike alkalmazása esetén 14 nap áll rendelkezésére az adott könyvcsomag átvételét követően. 

 

4.4. A Díj megfizetése kizárólag az alábbiakban felsorolt fizetési módokon történhet:

(i) a Szolgáltató Honlapon megjelölt bankszámlaszámára történő banki átutalással,

(ii) a Szolgáltató Honlapján keresztül kezdeményezett online bankkártyás fizetéssel,

(iii) a Regisztráló kifejezett kérése esetén a jelen ÁSZF 4.5. pontjában foglaltak szerint készpénzátutalási megbízással, az arra vonatkozóan számolt többletdíjnak egyidejű megfizetésével.

 

4.5. Amennyiben a Regisztráló a készpénzátutalási megbízással történő fizetési módot kívánja igénybe venni, úgy arra külön díj (a jelen ÁSZF 4.1. pontja szerinti Díjjal egyidejűleg fizetendő többletdíj) felszámítása mellett kerülhet sor az alábbiak szerint:

(i.) a Regisztráló jogosult a regisztráció során kérni, hogy a részére megküldésre kerülő minden könyvcsomag küldemény tartalmazzon készpénzátutalási megbízást, ebben az esetben a Szolgáltató a Díj összegén felül küldeményenként 300,- forint összegű többletdíjat számol fel mint a készpénzátutalási megbízással történő fizetési mód választásával kapcsolatos költséget,

(ii.) a Program ideje alatt a Regisztráló a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül a jelen ÁSZF 4.3. pontjában rögzített díjfizetési határidőre figyelemmel kezdeményezheti, hogy az egyes könyvcsomag küldemények után fennálló díjfizetési kötelezettségének készpénzátutalási megbízás útján tehessen eleget, mely esetben a Szolgáltató a Díj összegén felül küldeményenként 500,- forint összegű többletdíjat számol fel mint a készpénzátutalási megbízással történő fizetési mód választásával és a készpénzátutalási megbízás külön, nem regisztrált postai küldeményként történő megküldésével kapcsolatos költséget. A Regisztráló kifejezetten elfogadja, hogy az utólagosan megküldött készpénzátutalási megbízás esetleges késedelmes kézbesítése a díjfizetési kötelezettsége határidejét nem érinti.

 

4.6. A Regisztráló által használt bankkártya bizalmas adatai (kártyaszám, kártyabirtokos neve, lejárati dátum, biztonsági kód) titkosítva vannak és közvetlenül a fizetés kezelőjéhez (Six Novopayments) kerülnek továbbításra anélkül, hogy áthaladnának a Szolgáltató által használt szerveren, a Szolgáltató ezen adatokhoz nem fér hozzá és nem menti el.

 

4.7. A Regisztráló általi fizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fizetés a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

 

4.8. Amennyiben a Regisztráló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Szolgáltató fizetési emlékeztetőt küld a Regisztráló részére a regisztráció során megadott e-mail címére (2 alkalommal), majd nem könyvelt postai küldemény útján a levelezési címére (1 alkalommal) a fizetési határidő lejártakor, illetve azt követően 3 hét múlva. A Regisztráló – 60 napnál nem régebben fennálló – díjtartozása esetén a Szolgáltató a könyvcsomagok küldését felfüggeszti, amíg a hátralékos díj jóváírása nem történik meg a Szolgáltató számlájára. A jóváírást követően a Szolgáltató automatikusan folytatja könyvcsomagok küldését a Regisztráló részére. 

 

4.9. Amennyiben a Regisztráló fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 60. napon sem teljesítette, úgy a Szolgáltató a tartozással kapcsolatban a Credit Controll Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) követeléskezelő céget, illetve ügyvédi iroda közreműködését veszi igénybe, ebben az esetben a Regisztráló a hátralékos díjon felül a követeléskezelő cég adminisztrációs díját, illetve a követelésbehajtással kapcsolatos költséget is köteles megtéríteni. A Credit Controll Kft. a behajtási eljárás során külön meghatalmazás nélkül is jogosult a Szolgáltató képviseletére. A Regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai harmadik fél részére az adatkezeléshez szükséges célból és ideig átadásra kerüljenek. 

 

5. Kézbesítés, a szerződés teljesítésre vonatkozó szabályok

 

5.1. A Szolgáltató a könyvcsomagok kézbesítését a Magyar Posta Zrt. közreműködésével, 3 munkanapos szállítási határidővel, kizárólag Magyarország területére eső kiszállítási címre vállalja.

 

5.2. A Regisztráló a könyvcsomagok kézbesítését kérheti házhozszállítással vagy a Magyar Posta Zrt. által a csomag átvételére biztosított ún. PostaPontra (postahivatalok, csomagautomaták, MOL és Coop PostaPontok) történő szállítással. A kézbesítés során a Magyar Posta Zrt. sms üzenetben vagy e-mailben értesíti (a továbbiakban: Értesítés) a címzett Regisztrálót a küldemény érkezéséről.

 

5.3. Amennyiben a kézbesítés házhozszállítás útján történik, azonban a könyvcsomag kiszállításakor senki nem tartózkodik a megadott címen, a kézbesítéssel megbízott személy a csomagot egy másik napon ismételten megkísérli kézbesíteni, majd értesítésben megjelölt postahivatalban hagyja, ahol a könyvcsomagot a sikertelen kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül lehet átvenni.

 

5.4. Amennyiben a kézbesítés PostaPontra történik, úgy csomagautomaták esetén a könyvcsomag érkezéséről szóló Értesítést követő 2 munkanapon belül vehető át csomagautomatából, annak lejártát követően a könyvcsomag a Magyar Posta Zrt. által külön értesítésben megjelölt közeli posthivatalba kerül beszállításra, ahol azt utána még további 5 munkanapon belül lehet átvenni. A csomagautomatákon kívül, egyéb PostaPontra történő szállítás esetén a könyvcsomagot az annak érkezéséről szóló Értesítést követő 5 munkanapon belül lehet átvenni.

 

5.5. A Magyar Posta Zrt. a könyvcsomag küldeményt sikertelen kézbesítés, illetve az 5 munkanapos őrzési idő eredménytelen eltelte után visszaszállítja a Szolgáltató raktárába. Ebben az esetben a Szolgáltató a könyvcsomagok küldését felfüggeszti, melyet követően a Szolgáltató egyfelől jogosult a Regisztrálót e-mail útján megkeresni, és csak a Regisztráló kifejezett kérése esetén folytatni a kézbesítést a korábban át nem vett csomag újraküldésével, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató külön költséget nem számol fel. A Szolgáltató másfelől jogosult úgy dönteni, hogy eláll a szerződéstől, a könyvcsomag küldemény visszaérkezése napjával a Regisztrálót törli a Program résztvevői közül, másnak biztosítva lehetőséget a Programban való részvételre. 

 

5.6. A Szolgáltató – korlátozott mértékben – lehetőséget biztosít arra, hogy a Regisztráló a részére megküldött könyvcsomagban található könyvek közül a Program ideje alatt, az utolsó könyvcsomag megküldését megelőzően, egy alkalommal, indokolt esetben egy könyvnek egy másik könyvre történő kicserélését kérje. A Szolgáltató a könyvcsere iránt igényt indokoltnak tartja, amennyiben a Regisztráló a kézbesítést megelőzően már korábban is rendelkezett az adott könyvvel és erre figyelemmel kéri a cserét. A Szolgáltató könyvcsere iránti igények teljesítése célból tartalékkészletet tart fenn, melynek aktuális listájáról a Szolgáltató a Regisztrálót a csere iránti kérelem beérkezését követően tájékoztatja, illetve azt akkor küldi meg a Regisztráló részére azzal, hogy a Regisztráló a listán szereplő könyvek közül választhat cserekönyvet. A kicserélni kért könyvet a Regisztráló köteles visszaküldeni a Szolgáltató címére, melynek költsége a Regisztrálót terheli. A cserekönyv kiküldésére külön díj felszámítása nélkül, a kicserélni kért könyvnek a Szolgáltató részére történő visszaérkezését követően, a következő rendszeres küldeménnyel együtt kerül sor. A Szolgáltató nem vállalja, és nem is kötelezhető a kicserélni kért könyv és cserekönyv esetleges érték-különbözetének megtérítésére, kizárólag az aktuálisan rendelkezésére álló tartalékkészlettől függően biztosít lehetőséget a cserére.

 

5.7. Amennyiben a Regisztráló érdekköréből származó bármely ok (különösen fizetési késedelem) miatt a könyvcsomag küldemények tervezett kiküldési ütemezése változik, úgy a Szolgáltató a továbbiakban is minden hónapban egy könyvcsomag küldeményt küld, melynek megfelelően a Program keretében még küldeni tervezett könyvcsomagok maradéktalanul – az eredetileg tervezett kiküldési ütemezéshez képest lemaradva, de legkésőbb a jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott időpontig – kerülnek kiküldésre. A Szolgáltató a Regisztráló gyakoribb kiküldés iránti kérelmére az adott könyvcsomag küldeményre vonatkozó díjfizetési kötelezettség teljesítését követően haladéktalanul intézkedik a soron következő könyvcsomag küldemény kiküldése érdekében az eredetileg tervezett kiküldési ütemezés eléréséig.

 

6. Panaszkezelés, szavatosság

 

6.1. A Regisztráló a Programmal kapcsolatos észrevételeit, panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának alábbi elérhetőségein keresztül jelezheti:

(i) ügyfélszolgálati e-mail cím: allatvilag@bookly.hu

(ii) ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 4347810

 

6.2. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt legfeljebb 30 napon belül érdemben megválaszolja. A Regisztráló eltérő kérése hiányában a Szolgáltató a Regisztráló által megadott e-mail címre küldi meg válaszát e-mail üzenetben 5 munkanapon belül. A panasz elutasítása esetén az Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Regisztrálót. 

 

6.3. Amennyiben a Regisztráló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, melyek listája ezen honlapon keresztül érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

6.4. Amennyiben a Regisztráló panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy a Regisztráló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni, a területileg illetékes Békéltető Testületek listája ezen a honlapon keresztül érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. 

 

6.5. A Regisztráló által a Program keretében átvett termékek hibája esetén a Regisztráló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján termékszavatossági igényét gyakorolhatja a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben, illetve kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Regisztrálónak kell bizonyítania a termék hibáját. Kellékszavatossági igény érvényesítésének – a teljesítéstől számított hat hónapon belül – a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Regisztráló igazolja, hogy a könyvet, egyéb terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Regisztráló köteles bizonyítani, hogy a Regisztráló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.6. Amennyiben a Regisztráló által átvett könyvcsomag küldemény tartalmát képező könyvek, egyéb termékek sérültek, illetve (nyomda)hibásak, úgy a Regisztráló a kicserélés érdekében vállalja, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címére a sérülésről, illetve hibáról készített fotót küld, melynek a Szolgáltató általi megvizsgálását követően, a kellékszavatossági igény Szolgáltatói elbírálása alapján a cserekönyv, illetve cseretermék kiküldésére külön díj felszámítása nélkül, a következő rendszeres küldeménnyel együtt kerül sor. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a sérült, illetve hibás könyvet vagy egyéb terméket a Szolgáltató saját költségén visszahívja, mely esetben a Regisztráló vállalja, hogy a Szolgáltató ezzel kapcsolatos megkeresésének megfelelően jár el.

 

7. A szerződés megszűnése, elállási jog

 

7.1. Bármely szerződő fél jogosult a szerződést indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató a Program jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározottak szerinti, a Szolgáltató esetleges döntése alapján történő megszüntetésének a Honlapon közzétett tájékoztatásban megjelölt – a felek által joghatályosan közöltnek tekintett – napjával a Szolgáltató a Regisztrálóval kötött szerződést azonnali hatállyal felmondja. A Regisztráló jogosult a Programban való részvételről bármikor, külön díj felszámítása és indokolás nélkül lemondani a Szolgáltató ügyfélszolgálatának jelen ÁSZF 6.1. pontjában rögzített elérhetőségein keresztül, melynek közlésével a Regisztráló a Szolgáltatóval kötöttöt szerződést azonnali hatállyal felmondja, a szerződés minden további nyilatkozat nélkül megszűnik. A szerződés megszűnésekor a felek kötelesek egymással az esetlegesen már megküldött és kézbesített, de még meg nem fizetett könyvcsomag küldemény vonatkozásában elszámolni.

 

7.2. A Programban való részvételről lemondásnak minősül és a szerződés megszűnik abban az esetben is, amennyiben:

(i) a Regisztráló az általa megrendelt és a részére megküldött könyvcsomag küldemény átvételét megtagadja, illetve

(ii) a Regisztráló a kézbesített könyvcsomag küldemény Díját a jelen ÁSZF 4.3. pontja szerinti fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti.

 

7.3. A Regisztrálónak lehetősége van a könyvcsomag küldemény átvételének napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

 

7.4. Amennyiben a Regisztráló eláll a szerződéstől, úgy a megrendelt könyvcsomagot bontatlan állapotban, csomagolva, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának a közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldenie a Szolgáltató részére, a visszaküldés közvetlen költségét a Regisztráló viseli. A Regisztráló az elállási nyilatkozatot közvetlenül e-mailben küldheti meg a Szolgáltató részére, illetve amennyiben az elállási nyilatkozat közlése nem e-mail útján történik, úgy a felek a Regisztráló ellásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának tekintik a könyvcsomag megfelelő visszaküldését. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölni a Regisztráló nevét, címét, illetve egyéb regisztrációs azonosító adatait, a nyilatkozatának keltét.

 

7.5. Amennyiben a küldeménye átvételét követő 14 napon belül a Regisztráló eláll a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozatának és a bontatlan állapotban, csomagolva visszaküldött könyvcsomag Szolgáltató általi kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre a visszaküldött könyvcsomag után esetlegesen teljesített Díj. A Szolgáltató a visszatérítést a Regisztráló által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással teljesíti. Amennyiben az a könyvcsomag, amellyel kapcsolatban a Regisztráló az elállási jogot gyakorolta, nem bontatlan állapotban, csomagolva került visszaküldésre és ennek következményeként értékcsökkenést szenvedett, a visszatérítés összege az értékcsökkenésnek megfelelő összeggel kerül csökkentésre. A Szolgáltató e-mailben vagy postai úton értesíti a Regisztrálót a visszatérítés összegének körülményéről és az ebből következő csökkentett összegről.

 

7.6. Az elállás az adott könyvcsomag egészére vonatkozik, nem gyakorolható a könyvcsomagnak csak egyes részeire, továbbá az elállás nem terjedhet ki a korábban már megküldött, a Regisztráló által átvett és megfizetett könyvcsomagokra. A Szolgáltató a jogszerű elállás folytán visszaküldött könyvcsomag kézhezvétele napjával a Regisztrálót törli a Program résztvevői közül, a szerződés megszűnik. Ellenkező esetben, amennyiben az elállás gyakorlása nem az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelően történik, az nem jár a szerződés megszűnésével és a Díj visszatérítésével, melyről a Szolgáltató e-mailben értesíti Regisztrálót, visszautasítva az elállási nyilatkozatot azzal, hogy az esetlegesen már visszaküldött könyvcsomag a Szolgáltatónál marad a Regisztráló általi újabb átvétel érdekében, melynek a Regisztráló költségére és felelősségére kell történnie.

 

8. Egyéb rendelkezések

 

8.1. A Regisztrálók kizárólag a 18. életévüket betöltött természetes személyek lehetnek, akik fogyasztónak minősülnek. A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis, a Szolgáltató abból származó kárát a vétőképtelen kiskorú törvényes képviselőjétől követelheti.

 

8.2. A Honlap és annak tartalma, így különösen a Bookly márka a Szolgáltató tulajdonát képezi. Tilos a Honlap tartalmának – a személyes, nem kereskedelmi célú használatot kivéve – bármilyen módon történő részleges vagy teljes másolása, terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése.

 

8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Regisztrálókat, hogy a Szolgáltató külön adatkezelési szabályzattal rendelkezik, mely előzetesen megismerhető a Honlapon. A Regisztráló a regisztráció során az adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, adatkezelési nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából az adatait kezelje. A Szolgáltató a Regisztráló által megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, a Regisztráló hozzájárulása esetén a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, a Szolgáltató által tervezett szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célú kommunikáció érdekében is. 

 

8.4. A Szolgáltató értesítéseit a Regisztráló által a regisztrációkor megadott lakcímére, illetve e-mail címére küldi meg. Amennyiben a kézbesítés ajánlott vagy tértivevényes levél formájában történik, a levélküldemény akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha a kézbesítés megkísérlését követő ötödik munkanapon is sikertelen volt a kézbesítés és a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „nem vette át” vagy más hasonló bejegyzéssel érkezik vissza. Amennyiben a Regisztráló a megváltozott adatait az adatváltozást követő 5 napon belül nem jelenti be a Szolgáltatónak, e mulasztás miatt a kézbesítésből eredő többletköltségekért és következményekért maga felel.

 

8.5. A felek szerződéses viszonyára a jelen ÁSZF, mögöttes tartalomként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint – a Honlapon keresztül történő értékesítés tekintetében – az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexe.

 

8.6. A jelen szerződéses viszonyból eredő valamennyi jogvitával kapcsolatban a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogvitájukat igyekeznek békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

 

8.7. Az ÁSZF-et a Szolgáltató a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2020. augusztus 1.